Български   |   English   |   Deutsche   |   Magyar

Технологична модернизация

 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0052

С наименование: „Повишаване на производствения капацитет в „Микропак“ ООД“

Договор № BG16RFOP002-2.001-0052-С01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта:

Микропак ООД е дружество създадено през 1999 г., с предмет на дейност производство на термоформовани опаковки от пластмаси с широко приложение. Високото качество на продукцията и адекватният сервиз, са причина десетки клиенти да изберат фирмата за свой доставчик. Дружеството се стреми непрекъснато да подобрява производствения процес, с цел да отговаря, от технологична гледна точка, на най-високите стандарти в бранша и на актуалните потребителски потребности.

С оглед на гореизложеното фирмата планира да реализира настоящият проект, чиято основна цел е повишаването на производствения капацитет и засилването на експортния потенциал на Микропак ООД. Проектът предвижда внедряването на вертикален металообработващ център, който ще позволи на фирмата самостоятелно да изработва, бързо и икономически изгодно, инструментална екипировка за наличното технологично оборудване. Размерът на машината е съобразен с наличните производствени мощности.

Успоредно с основната цел в рамките на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и няколко конкретни специфични цели, а именно:

  • Подобряване на качеството на произвежданите изделия;
  • Подобряване на ресусната ефективност и ефикасност на производствения процес;
  • Скъсяване на сроковете за изпълнение на поръчки за нови изделия;
  • Затваряне се цикълът на производство; 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са следните:

 

  • Намаляване на себестойността на инструменталната екипировка
  • Подобряване на производственият капацитет, в следствие на възможността за изработка на по-големи инструменти (даващи възможност за производство на по-голямо количество крайна продукция за единица време)
  • Подобряване на експортния капацитет на фирмата
  • Повишена конкурентноспособност на фирмата