»
English
  ФИРМАТА  |     ПРОИЗВОДСТВО  |       |     ВНОС  |     ГАЛЕРИЯ  |     ПРОЕКТИ  |     КОНТАКТИ


19.01.2018 г.

Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Избор на доставчик на ДМА - 1 брой линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък" в рамките на изпълнението на по проект "Повишаване на енергии?ната ефективност в "Микропак" ООД”, по договор за безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-3.001-0172-C01, Бенефициент: "Микропак" ООД, по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергии?на ефективност за малките и средни предприятия", ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г..

За повече информация натиснете тук

21.11.2017 г.

Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0172-C01, проект с наименование "Повишаване на енергийната ефективност в "Микропак" ООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация натиснете тук

Проект № BG16RFOP002-2.001-0052

С наименование: „Повишаване на производствения капацитет в „Микропак“ ООД“

Договор № BG16RFOP002-2.001-0052-С01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта:

Микропак ООД е дружество създадено през 1999 г., с предмет на дейност производство на термоформовани опаковки от пластмаси с широко приложение. Високото качество на продукцията и адекватният сервиз, са причина десетки клиенти да изберат фирмата за свой доставчик. Дружеството се стреми непрекъснато да подобрява производствения процес, с цел да отговаря, от технологична гледна точка, на най-високите стандарти в бранша и на актуалните потребителски потребности.

С оглед на гореизложеното фирмата планира да реализира настоящият проект, чиято основна цел е повишаването на производствения капацитет и засилването на експортния потенциал на Микропак ООД. Проектът предвижда внедряването на вертикален металообработващ център, който ще позволи на фирмата самостоятелно да изработва, бързо и икономически изгодно, инструментална екипировка за наличното технологично оборудване. Размерът на машината е съобразен с наличните производствени мощности.

Успоредно с основната цел в рамките на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и няколко конкретни специфични цели, а именно:

 • Подобряване на качеството на произвежданите изделия;
 • Подобряване на ресусната ефективност и ефикасност на производствения процес;
 • Скъсяване на сроковете за изпълнение на поръчки за нови изделия;
 • Затваряне се цикълът на производство;
 • Очакваните резултати от реализацията на проекта са следните:
 • Намаляване на себестойността на инструменталната екипировка
 • Подобряване на производственият капацитет, в следствие на възможността за изработка на по-големи инструменти (даващи възможност за производство на по-голямо количество крайна продукция за единица време)
 • Подобряване на експортния капацитет на фирмата
 • Повишена конкурентноспособност на фирмата
   

“Микропак“ ООД изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „МИКРОПАК” ООД посредством повишаване на енергийната ефективност на производството.
Успешното реализиране на общата цел на проектната идея се осигурява посредством осъществяването на идентифицираните конкретни специфични цели на проекта:

1. Да се оптимизират разходите на дружеството и да се постигне оптимална себестойност на произвежданата продукция.
2. Да се модернизира и оптимизира производствения процес в предприятието, посредством внедряване на енергийно-ефективно оборудване и оптимизиране на основна поточна линия;
3. Да се повиши производителността и ефективността на производствения процес;
4. Да се намалят  енергийните разходи на производството на единица продукция;
5. Да се намалят емисиите на CO2;
6. Да се повиши  качеството на произведената продукция;
7. Да се подобрят условията на труд и да се повиши удовлетвореността и мотивираността на персонала;

В рамките на проектното изпълнение бяха реализирани успешно следните дейности:

1. „Инвестиции в оптимизиране на основната поточна линия на „МИКРОПАК“ ООД“. В резултат на реализацията на дейността бе закупена и въведена в експлоатация Машина за термоформоване с 3 станции (формоване / щанвоване /стековане) с модул за предварително нагряване.
2. „Инвестиции в подмяна на бутален компресор (8,0 bar) със система за сгъстен въздух, включваща винтов компресор с честотно управление (8,0 bar) и хладилен изсушител“. В резултат на реализацията на дейността бе закупен и въведен в експлоатация винтов компресор с честотно управление (8,0 bar) с хладилен изсушител и предфилттър.
3. „Инвестиции в подмяна на съществуващи осветителни тела в производствените и офисни обеми“. В резултат на реализацията на дейността бяха закупени и монтирани осветителни тела ЛОТ 2х36W с ЕПРА – 29 бр.


www.micropackplastics.com
      © МИКРОПАК ООД   ·   office@micropackplastics.com                                         WebDesignBG
Български English