Български   |   English   |   Deutsche   |   Magyar

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че "Микропак" ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Повишаване на енергийната ефективност в "Микропак" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 1 328 000.00 лв., от които 514 539.00 лв. европейско и 90 801.00 лв. национално съфинансиране.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
 
„Микропак” ООД е дружество, специализирано в производството на термоформовани полимерни опаковки с производствена база в гр. Перник. Продуктите на фирмата намират широко приложение в сферата на козметиката, авиокетъринга, мобилните комуникации и др. 
 
Настоящият проект е насочен към и има за основна цел постигането на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност-в унисон с целта на процедура BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Проектът е основан на препоръките от извършен енергиен одит по образец и ще се реализира посредством изпълнението на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се допустими по Елемент А "Инвестиции" и Елемент Б "Услуги" на процедурата дейности, а именно:
 
Дейности по Елемент А "Инвестиции":
 
- Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък (в изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване).
 
Дейности по Елемент Б "Услуги":
 
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Микропак" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
-Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, чл. 1 от ЗЕЕ;
-Публичност и визуализация.
 
Настоящият проект има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в ДМА, свързан с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и попада в приоритетите на процедурата - изпълнява се в сектор с висока енергийна интензивност - сектор С 22. Производство на изделия от каучук и пластмаси, както също така включва дейности за рециклиране на бракувана продукция и използването на рециклирани суровини.
 
ЦЕЛИ:
 
Основната (обща) цел на настоящия проект е:
 
Да се постигне устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството посредством изпълнението на мерки за енергийна ефективност.
 
Специфичните проектни цели (СЦ) са:
 
СЦ 1: Да се повиши ресурсната ефективност и екологосъобразност на производствените процеси и енергийната ефективност и конкурентоспособност на предприятието като цяло посредством реализация на инвестиции в ДМА, свързани с обновление на технологиите и необходими за изпълнение на мярката, включена в обследването за енергийна ефективност;
 
СЦ 2: Да се повиши конкурентоспособността и енергийната ефективност на предприятието посредством въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.
 
Основен предмет на проекта е осъществяването на първоначални инвестиции в ДМА, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.
 
В следствие на успешната проектна реализация и подкрепата по настоящата процедура ще бъде повишена конкурентоспособността на "Микропак" ООД посредством подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще резултира пряко в по-устойчив растеж и понижаване на енергийната интензивност както на предприятието, така и на икономиката като цяло.
 
РЕЗУЛТАТИ:
 
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:
 
Резултати от изпълнение на Дейност "Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадъ" (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки -  изпълнение на Мярка 1 от енергийното обследване):
 
Проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ, ПМС № 160 и в съответствие с указания на УО на ОП"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 1 брой;
 
Сключен договор за доставка с избран изпълнител-1 брой;
 
Реализирана първоначална инвестиция в ДМА - 1 брой линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект и съставена от следните компоненти: екструдиране (1 бр.), термоформоване и щанцоване (1 бр.), компресиран въздух (1 бр.) и гранулатор (1 бр.);
 
Разширен капацитет на съществуващия стопански обект, изразен в създаване на необходимите технологични предпоставки за производство на повече от произвежданите към момента продукти - термоформовани опаковки. Увеличение на количествата произведена продукция от 52278 кг./година (данни за произведена през 2015 г. продукция) на 480 000 кг./година в следствие на реализацията на планираната инвестиция в ДМА.
 
Изпълнена Мярка 1 от енергийното обследване;
 
Закупена, доставена, монтирана и въведена в експлоатация  линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък - 1 брой;
 
Реализирана дейност за рециклиране на бракувана продукция и дейност за използване на рециклирани суровини в следствие на инвестицията в линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък, която има възможност да работи и със 100% рециклирани суровини. 
 
Повишена енергийна ефективност и реализирани икономии в следствие на реализацията на проектната дейност и планираните в нейните рамки инвестиции, както следва:
- Енергийни спестявания - 561000 kWh/год.;
- Енергийни спестявания за единица продукция - 1,17 kWh/кг.;
- Фактор на енергийни спестявания - 59,09 %;
- Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС)  - 58,04%;
- Спестени емисии CO2- 460,0 t/год.;
- Спестявания от намален разход на електроенергия при планираното производство, годишно (енергийни спестявания) - 132088,32 лв/год.;
- Спестявания от намалени разходи за работни заплати при планираното производство, годишно - 256150,65 лв./год;
- Спестявания от намалени разходи за експлоатация и поддръжка - 3400 лв./год.;
- Спестявания от по-ниска цена на суровината при планираното производство, годишно - 640200 лв./год.;
-Общо неенергийни спестявания - 899750,65 лв./год.
 
- Реализирана инвестиция с живот на инвестицията 10 години и срок на откупуване 1,27 години.
Реализирани мерки за комуникация и информация в съответствие с указанията, изложени в “Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация” 2014-2020.
 
Резултати от изпълнение на Дейност "Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Микропак" ООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001" (В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и сертифицирането му):
 
Публикувани съобщения за набиране на ценови предложения - 2 броя;
 
Избрани изпълнители - 2 броя;
 
Реализирани поддейности:
- Поддейност 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
- Поддейност 2: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно  изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
 
Реализирани резултати от изпълнението на поддейностите, включени в обхвата на проектната дейност, както следва:
-Реализирани резултати от изпълнението на поддейност 1:
Избран изпълнител - 1 бр.;
Предоставени услуги по въвежданена система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
Подписан приемо-предавателен протокол - 1 бр.;
Създадени предпоставки за реализация на поддейност 2 и сертифициране на въведената система за енергиен мениджмънт в предприятието.
 
-Реализирани резултати от изпълнението на поддейност 2:
Избран изпълнител - 1 бр. - орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 1. Българския национален орган по акредитация - Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация - EA MLA в област сертификация на системаи за управление и/или 2. Орган по акредитация на друга държава - член на IAF MLA;
Придобит сертификат за въведена система за управление  - 1 бр.
Подписан приемо-предавателен протокол - 1 бр.
 
Повишена конкурентоспособност на предприятието посредством подобрена енергийна ефективност и капацитет в следствие на въведената и сертифицирана система за енергиен мениджмънт и създадени предпоставки за устойчив растеж.
 
Резултати от изпълнение на Дейност "Извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност":
 
Събрани три оферти за избор на изпълнител за извършване на енергиен одит;
 
Избран изпълнител  на дейността по извършване на енергиен одит по образец ("обследване за енергийна ефективност" - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
 
Изготвен енергиен одит по образец (Приложение Б "Образец на енергиен одит") - 1 брой;
 
Препоръчана мярка за повишаване на енергийната ефективност:
- Мярка 1: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на термоформовани полимерни опаковки с напълно затворен цикъл на производство, от суровина до краен продукт, със 100% оползотворяване на производствения отпадък
 
Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит №BG16RFOP-171/08.08.2016 г. (съгласно Приложение В)  с вписано одобрение на енергийния одит - 1 брой;
 
Подписан двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, попълнен по образец от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 1 брой;
 
Създадени предпоставки за подаване на настоящото проектно предложение.
 
Резултати от изпълнение на Дейност "Публичност и визуализация" (Дейността ще бъде изпълнена чрез реализация на набор от мерки за информиране и публичност (визуализация) в съответствие с  правилата за информация и комуникация, в т.ч. посредством изготвяне на плакат - 1 брой и информационни стикери - 8 броя):
 
- Избран изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160 на основание на чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01 юли 2016 г. посредством публикувано съобщение за набиране на ценови предложения - 1 брой;
 
- Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 
- Изготвено и включено на официалната уеб страница на кандидата подробно описание на проекта, изготвено при спазване на приложимите изисквания - в рамките на 2 дни от сключването на административния ДБФП - 1 брой;
 
- Изготвен и поставен плакат с информация за проекта (с минимален размер А3) на видно за обществеността място при спазване на приложимите изисквания за информация и комуникация - 1 брой;
 
- Упоменат принос на Европейския Съюз, финансиращата Оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност" и подкрепата на ЕФРР на всеки документ, свързан с изпълнението на проекта;
 
- Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност информационни стикери, поставени на  закупения по проекта ДМА (респективно - на всеки компонент на линията) - 8 броя.