Български   |   English   |   Deutsche   |   Magyar

Енергийна ефективност

“Микропак“ ООД изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „МИКРОПАК” ООД посредством повишаване на енергийната ефективност на производството.

Успешното реализиране на общата цел на проектната идея се осигурява посредством осъществяването на идентифицираните конкретни специфични цели на проекта:

1. Да се оптимизират разходите на дружеството и да се постигне оптимална себестойност на произвежданата продукция.
2. Да се модернизира и оптимизира производствения процес в предприятието, посредством внедряване на енергийно-ефективно оборудване и оптимизиране на основна поточна линия;
3. Да се повиши производителността и ефективността на производствения процес;
4. Да се намалят  енергийните разходи на производството на единица продукция;
5. Да се намалят емисиите на CO2;
6. Да се повиши  качеството на произведената продукция;
7. Да се подобрят условията на труд и да се повиши удовлетвореността и мотивираността на персонала;

В рамките на проектното изпълнение бяха реализирани успешно следните дейности:

1. „Инвестиции в оптимизиране на основната поточна линия на „МИКРОПАК“ ООД“. В резултат на реализацията на дейността бе закупена и въведена в експлоатация Машина за термоформоване с 3 станции (формоване / щанвоване / стековане) с модул за предварително нагряване.

2. „Инвестиции в подмяна на бутален компресор (7,5 bar) със система за сгъстен въздух, включваща винтов компресор с честотно управление (8,0 bar) и хладилен изсушител“. В резултат на реализацията на дейността бе закупен и въведен в експлоатация винтов компресор с честотно управление (7,5 bar) с хладилен изсушител и предфилттър.

3. „Инвестиции в подмяна на съществуващи осветителни тела в производствените и офисни обеми“. В резултат на реализацията на дейността бяха закупени и монтирани осветителни тела ЛОТ 2х36W с ЕПРА – 29 бр.